Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА "АРХІВНІ ЗІБРАННЯ УКРАЇНИ"

Із метою посилення системного підходу до підготовки та видання архівних довідників у 2000 р. Державним комітетом архівів України затверджено програму підготовки довідкових видань "Архівні зібрання України" у межах двох серій: "Путівники" (довідники про склад та зміст фондів окремих державних архівів) та "Спеціальні довідники" (архівні довідники інших типів, зокрема загальнонаціонального, загальнодержавного характеру, міжнародні, тематичні; бібліографічні покажчики; анотовані реєстри описів фондів та покажчики архівних фондів, в тому числі особового походження, втрачених, розсекречених тощо). Впродовж 2000-2011 рр. у рамках програми "Архівні зібрання України" було видано понад 70 архівних довідників.

 

ПУТІВНИКИ

У серії "Путівники" опубліковано 18 видань, зокрема, путівники по фондах ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, державних архівів областей - Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, м. Києва, путівник по фондах колишнього партійного архіву Львівського обкому КПУ у Держархіві Львівської області та ін.

Державним архівом Івано-Франківської області, зокрема, в 2008 році видано перший том путівника по фондах ДАІФО періоду до 1939 року
(Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року. – К., 2008 – 464 с).
(Файл у форматі PDF – 5,4 МB)

У 2012 році в ДАІФО розпочато роботу над підготовкою другого тому путівника, який буде охоплювати фонди періоду нацистської окупації (1941–1944 рр.), радянського періоду (1939–1941, 1944–1991 рр.) та фонди періоду незалежної України (1991– ), комплектування якими в архіві триває.

У рамках підготовки другого тому путівника наказом директора Держархіву області від 20.04.2012 р. № 40 затверджено план-проспект та графік підготовки видання, створено робочу групу у складі:
      - заступника начальника відділу інформації та використання документів Соловки Л. М.,
      - головного спеціаліста відділу зберігання В. О. Гапишина,
      - провідного наукового співробітника відділу формування НАФ, діловодства, обліку та довідкового апарату Гілевської М. В.,
      - провідного наукового співробітника відділу інформації та використання документів Г. Й. Пилипчук.

Відповідальним упорядником та керівником робочої групи призначено Л. М. Соловку, а відповідальним редактором видання є директор Держархіву області І. І. Гриник.

У 2012–2013 рр.:
      - підготовлено біля трьох тисяч робочих схем для описових статей із назвами фондів згідно списку фондів (виконавці – Соловка Л. М., Човганюк О. М.);
      - на основі бази даних «Архівні фонди України» укладено біля 1000 робочих варіантів статей на фонди радянського періоду (виконавець – Гілевська М. В.) та більше 300 робочих варіантів описових статей на фонди колишнього партархіву (виконавець – Соловка Л. М.);
      - підготовлено попередні варіанти описових статей на фонди облвиконкому (ф. Р-295, 10 046 од. зб.), обкому КПУ (ф. П-1, 14 770 од. зб.), 63 фонди періоду німецької окупації, ф. Р-98, ф. Р-388, 389 (виконавець – Соловка Л. М.).

Розроблено «Інструкцію з підготовки описових статей до путівника по фондах Державного архіву Івано-Франківської області», схвалену Науково-методичною радою Держархіву області (протокол № 1 від 29 лютого 2012 р.) та затверджену наказом директора від 28.02.2012 р. № 24. Інструкція пройшла апробацію при підготовці першого тому путівника. Інструкція та підготовлений на її основі перший том путівника отримали схвальні рецензії колишнього голови Держкомархіву Г. В. Боряка та колишнього начальника управління використання документів та міжнародного співробітництва
Г. В. Папакіна.

Водночас, слід зауважити, що у 2012–2013 рр. більшість робочого часу керівника робочої групи з підготовки путівника Соловки Л. М. було відведено на підготовку першого тому анотованого реєстру описів фондів, методичних рекомендацій та посібників із використання документів. Останні розроблялись із метою налагодження роботи колегіального органу архіву – Науково-методичної ради, в рамках виконання рішення колегії «Про хід виконання плану заходів щодо усунення недоліків у діяльності архівних установ області, виявлених за результатами комплексної перевірки комісією Державної архівної служби України у травні 2012 року». Не вдалося у 2012–2013 рр. розпочати роботу над путівником окремим членам робочої групи, у зв’язку з наявністю об’єктивних причин – відсутністю робочого часу.

Слід зазначити, що згідно нормативно-методичних документів у галузі архівної справи та діловодства, кожен архів, укладаючи довідникові видання (путівники, анотовані реєстри описів) паралельно здійснює інші види робіт: удосконалення описів (у державному архіві області подальшого удосконалення потребують описи фондів комсомолу, є фонди, в яких відсутні історичні довідки та доповнення до них), вивіряння облікових даних тощо. Тому в процесі планування роботи держархіву області на 2014 рік, директором архіву видано новий наказ про підготовку ІІ тому путівника, в якому, у зв’язку з кадровими змінами та з метою підсилення, оновлено склад робочої групи, затверджено новий план-проспект та графік підготовки видання (додаток). Згідно цього наказу начальники структурних підрозділів внесли членам робочої групи із підготовки путівника в індивідуальні річні плани цей вид робіт із відведеним бюджетом часу.

Новий склад робочої групи для підготовки ІІ тому Путівника затверджено у складі: працівників відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату – начальника відділу Горошко А. В., заступника начальника відділу Гапишина В. О., головного спеціаліста Сміжака А. Р., провідних  наукових  співробітників  відділу  Іваницької  І. В.  та 
Остафійчук Н. Д.; працівників відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи – головного спеціаліста Пилипчук Г. Й. та провідного наукового співробітника Середюк Т. В.; заступника начальника відділу використання інформації документів Соловки Л. М.

З метою налагодження роботи над другим томом Путівника пропонуємо:
    1. Членам робочої групи дотримуватися графіка підготовки описових статей.
    2. Працівникам відділу формування Національного архівного фонду та діловодства (Григорак М. В.) підготувати історичні довідки/доповнення фондів згідно списку, укладеного начальником відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату Горошко А. В.

Наказ Держархіву області № 83 від 26 листопада 2013 р. "Про підготовку до написання ІІ тому Путівника" (Файл у форматі PDF)

Наказ Держархіву області № 16 від 25 лютого 2014 р. Про введення в дію рішення колегії державного архіву області від 20.02.2014 № 1/2 "Про хід виконання робіт по підготовці другого тому Путівника "Державний архів Івано-Франківської області" Т. 2" (Файл у форматі PDF)

 

СПЕЦІАЛЬНІ ДОВІДНИКИ

У серії "Спеціальні довідники" в Україні вийшло близько 50 видань. Серед них: довідник "Архівні установи України. Т. 1. Державні архіви", анотовані реєстри описів фондів ЦДАВО, ЦДНТА України, Держархівів Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей, Держархіву в АР Крим тощо, анотовані каталоги кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів, інші видання, у т. ч. довідково-бібліографічні. Електронні версії довідників про архівні та рукописні зібрання України систематично публікуються на веб-порталі Держкомархіву України.

Інформація про Державний архів Івано-Франківської області, архівістів, склад і зміст документів ДАІФО, зокрема, опублікована у наведених нижче загальних довідникових виданнях.

 

* * *

- Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України. – К., 2000. – С. 79–81.

Матеріали готувала заступник начальника відділу інформації та використання документів Л. М. Соловка.

- Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К., 2005. – C. 285–296.
Файл у форматі PDF (4,48 MB)

Матеріали готувала заступник начальника відділу інформації та використання документів Л. М. Соловка.

 

* * *

- Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу до документів. Довідник / Держкомархів України. – Київ, 2002. – С. 73–75.
Файл у форматі PDF (748 KB)

Матеріали до видання готувала провідний науковий співробітник Л. М. Соловка.

 

* * *

- Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни. Кн. 1. – Київ, 2007.
Файл в форматі PDF (4,3 MB)

Матеріали готували на основі документів ЦДАВО упорядники видання та начальник відділу формування НАФ, діловодства, обліку та довідкового апарату В. Ю. Фецинець.

 

* * *

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів довідник. – Т. 2. – Кн. 1. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та док-ства; Упоряд. С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2005. – С. 390–434.
(Файл у форматі PDF – 2,13 МB)

Матеріали готували головні спеціалісти режимно-секретної Тамара Вікторівна Новікова та Людмила Борисівна Міщанчук.

 

* * *

Українські архівісти (XIX–XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. – К., 2007. – С. 165, 276, 394-395, 401-402, 471, 617-618.

Статті про архівістів ДАІФО Віру Іванівну Гриценко, Лідію Андріївну Кирилюк, Ганну Михайлівну Педашенко) уклала заступник директора архіву Тетяна Миколаївна Тимків.
Статті про Мессінга Давида Володимировича, Катерину Петрівну Мицан, Тетяну Миколаївну Тимків написані заступником начальника відділу інформації та використання документів Л. М. Соловкою.

Файл у форматі PDF (5,3 MB)

 

* * *

- Архіви окупації. 1941–1944 / Держ. ком. архівів України; Упоряд. Н. Маковська. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 872 с.

Матеріали готувала в 2004 році начальник відділу інформації та використання документів Я. М. Малишева та провідний науковий співробітник В. М. Янош.

* * *

- Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. – Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2010. – XXVIIІ, С. 332–357.
Файл в форматі PDF (3,36 MB)

Матеріали до видання готували начальник відділу інформації та використання документів Я. М. Малишева та начальник відділу формування НАФ, діловодства, обліку та довідкового апарату В. Ю. Фецинець.

 

* * *

Крім цього, Державним архівом Івано-Франківської області підготовлено та надіслано до Державної архівної служби матеріали до видань, які готуються до друку:

- "Зведеногo каталогу метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархівний довідник".

Матеріали в 2006-2010 рр. готувала начальник відділу інформації та використання документів Я. М. Малишева. До них входять відоимості про метричні книги , які знаходяться на зберіганні в ДАІФО, покажчик населених пунктів, історична довідка про фонд та ін.

- міжнародного довідника та бази даних "Документи з історії та культури євреїв в архівах України".

У 1997-2008 рр. над проектом працювала Соловка Л. М.: загалом до довідника подано інформацію про 343 фонди архіву (у т. ч. 61 пофондову статтю, 6 групових, в яких описано 29 фондів, та коротку узагальнену інформацію про 253 фонди у списку неанотованих фондів).

- "ЕЛIТА УКРАЇНИ ХVIII-ХХ ст.: Нацiональний реєстр особових архiвiв. Анотований довiдник i база даних".

Описові статті про особові архівні фонди ДАІФО академіка Академії вищої школи, професора, д. і. н. Володимира Грабовецького; історика-славіста, кандидата історичних наук Ярослава Мельничука; історика-краєзнавця Володимира Морозюка; кандидата сільськогосподарських наук, члена-кореспондента Лісівничої АН України Павла Трибуна; зас¬луженого артиста УРСР Олександра Свєтланова та ін. підготувала у 2000 р. Л. М. Соловка.

АНОТОВАНІ РЕЄСТРИ ОПИСІВ

Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Укрдержархів, Держархів Івано-Франків. обл.; упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, Л. Соловка (відп. упоряд.); відп. ред. тому І. Гриник. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. – 336 с.
Файл у форматі PDF (0,9 MB)


 
Loading